Search
Close this search box.

Jozefina Kranjčec, predsjednica HSUTI


Predsjednica HSUTI-ja  (2010.-2026.)

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom osnovan je 1970. godine. Od osnivanja do danas Savez je dva puta mijenjao naziv i ustrojstvo te Statut usklađivao s važećim propisima.

Danas HSUTI u svom članstvu ima 50 lokalnih udruga osoba s tjelesnim invaliditetom iz 47 gradova diljem Hrvatske.

Na Skupštini, dana 25. studenoga 2010. godine, za predsjednicu HSUTI-ja izabrana je gospođa Jozefina Kranjčec.

Temeljna načela rada Saveza

 • dobrovoljnost
 • demokratski ustroj i način odlučivanja
 • potpuna ravnopravnost svih članica
 • poštivanje zajedničkog dogovora uz nepovredivost identiteta i interesa svake od članica

Vizija HSUTI-a je savez koji unapređuje kvalitetu življenja osoba s invaliditetom učlanjenih u mrežu članica čija se ljudska prava poštuju sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Misija HSUTI-a je savjesno i kvalitetno provođenje ciljeva i zadaća HSUTI utvrđenih Statutom u člancima 9. (ciljevi i zadaci HSUTI), 10. (područja djelovanja HSUTI), i 11. (djelatnosti HSUTI).

Vrijednosti: Svojim djelovanjem promičemo vrijednosti nenasilja, humanosti, ravnopravnosti, tolerancije, solidarnosti, odgovornosti, pristupačnosti, profesionalnosti, kreativnosti, usmjerenosti na korisnika i zaštitu njegovih interesa.

 

Tijela Saveza su:

 • Skupština Saveza
 • Predsjednik Saveza
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor

Mandat svih tijela Saveza traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Svakom zastupniku u Skupštini i njenim tijelima može i prije određenog roka prestati mandat u slučajevima: ostavke, opoziva ili smrti.

 

Skupština:

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu čine svi ovlašteni zastupnici redovnih udruga članica Saveza. Članice saveza same odabiru zastupnike na sjednicama svojih Skupština.

 

Predsjednica:

Predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom je Jozefina Kranjčec. Predsjednik Saveza se bira na vrijeme od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Savez predstavljaju i zastupaju dopredsjednici te pojedini članovi Predsjedništva u granicama ovlasti koje im daje Predsjednik.

Zadaci Predsjednice:

 • zastupa i predstavlja Savez,
 • vodi sjednice Skupštine te saziva i vodi Sjednice Predsjedništva,
 • potpisuje akte Skupštine i Predsjedništva te poslovne dokumente Saveza,
 • podnosi uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga,
 • određuje zastupnike Saveza na stručnim i drugim skupovima od interesa za Savez i njegove članice,
 • naredbodavac je po proračunu Saveza,
 • brine se da stručna služba na vrijeme provede odluke i zaključke Skupštine i

Predsjedništva,

 • osigurava javnost rada Saveza, organizira pripremu materijala za sjednice Skupštine i

Predsjedništva, potiče rad radnih tijela,

 • izvještava Predsjedništvo o aktivnostima između dviju sjednica,
 • ugovara izradu analiza i informacija važnih za sagledavanje stanja i potreba osoba s invaliditetom,
 • sklapa ugovore u okviru programa i ovlasti tijela Saveza, daje potrebna obrazloženja i

odlučuje o nabavi osnovnih sredstava i predmeta sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do visine koju odredi Predsjedništvo

 • brine o primjeni normativnih akata koji reguliraju prava i obveze radnika u Savezu,
 • brine o zakonitosti rada Saveza i odgovara za javnost njegovog rada
 • Predsjednica obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom
 • odlučuje o načinu izvršavanja poslova i radnih zadataka u Savezu
 • obavlja i sve druge poslove od interesa za Savez
 • odgovara za zakonitost rada Saveza
 • vodi poslove Saveza sukladno odlukama Skupštine
 • odgovorna je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Saveza

 

Predsjedništvo:

Predsjedništvo upravlja Savezom temeljem odluka i zaključaka Skupštine te vodi i usmjerava ukupne poslove i aktivnosti Saveza između dviju sjednica Skupštine.

Članove Predsjedništva predlaže Predsjednik, a bira Skupština javnim glasovanjem. Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog biranja.

Članovi Predsjedništva su:

 1. Jozefina Kranjčec
 2. Tomislav Novosel
 3. Mladen Došen
 4. Damir Brkić
 5. Irene Ujčić-Rob
 6. Petar Rančić
 7. Đurđa Penava

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i tri zamjenika koje bira Skupština. Nadzorni odbor bira se na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor dužan je obaviti pregled poslovanja Saveza prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. O svojim nalazima Nadzorni odbor dužan je upoznati Predsjedništvo i Predsjednicu, a po potrebi i nadležnu službu javnih prihoda.

Članovi Nadzornog odbora:

 1. Davor Marić (Predsjednik)
 2. Ivica Fluks
 3. 3. Stjepan Bardić (od 19.12.2022.)

Zamjenici članova Nadzornog odbora:

 1. Diana Zelenka
 2. Željko Županović

UDRUGE ČLANICE HSUTI:

 1. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 2. Društvo tjelesnih invalida Buzet
 3. Udruga invalida grada Crikvenice
 4. Udruga tjelesnih invalida Međimurja
 5. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije
 6. Udruga osoba s invaliditetom Daruvar
 7. Udruga invalida Donja Stubica
 8. Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije
 9. Društvo invalida Dugo Selo
 10. Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac
 11. Udruga osoba s invaliditetom „Gea“ Garešnica
 12. Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje
 13. Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara
 14. Udruga osoba s invaliditetom Imotski
 15. Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec
 16. Udruga tjelesnih invalida Kaštela
 17. Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije
 18. Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice
 19. Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin
 20. Udruga osoba s invaliditetom Križevci
 21. Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina
 22. Udruga osoba s invaliditetom Labin
 23. Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“ Metković
 24. Našički cvijet – Udruga osoba s invaliditetom Našice
 25. Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ – Omiš
 26. Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije
 27. „Glas čovječnosti“ Udruga za potporu osoba s invalidnošću i hendikepom Osječko-baranjske županije
 28. Udruga za pomoć osobama s invaliditetom Orahovica
 29. Udruga invalida Kvarnerskih otoka
 30. Društvo invalida Poreč
 31. Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 32. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre
 33. Društvo tjelesnih invalida grada Rijeka
 34. Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
 35. Društvo osoba s invaliditetom Rovinj
 36. Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor
 37. Udruga tjelesnih invalida Sinj
 38. Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom grada Siska
 39. Udruga osoba s invaliditetom Slatina
 40. Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji – „Srce“
 41. Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“
 42. Udruga osoba s invaliditetom Split
 43. Udruga osoba s invaliditetom Trilj
 44. Udruga tjelesnih invalida TOMS
 45. Društvo distrofičara, cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih inv. grada Varaždina
 46. „Bubamara“ udruga osoba s invaliditetom Vinkovci
 47. Udruga osoba s invaliditetom Virovitica
 48. Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije
 49. Društvo tjelesnih invalida, Zagreb
 50. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije
 51. Udruga za zaštitu osoba s invaliditetom ”Izvor” Mali Lošinj

 

TEMELJNI CILJEVI HSUTI-ja (prema Statutu):

1. Promicanje ljudskih prava, neovisnog življenja, razvoja univerzalnog dizajna i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom,

2. Koordiniranje s nadležnim državnim tijelima, organizacijama civilnog društva i institucijama koje u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom, a za dobrobit članica Saveza.

3. Sustavno praćenje potreba osoba s tjelesnim invaliditetom, poticanje mjera i predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom radi unaprjeđenja socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, habilitacije, rehabilitacije, osposobljavanja, zapošljavanja i društvenog života osoba s invaliditetom i njihovih članova obitelji.

4. Praćenje trendova razvoja tehnologija za usavršavanje ortopedskih pomagala i poticanje njihove primjene te mogućnosti nabave istih osobama s invaliditetom,

5. Kontinuirano pružanje stručne i tehničke potpore članicama radi prosperiteta istih,

6. Poticanje i pomoć u osnivanju udruga osoba s tjelesnim invaliditetom na području Republike Hrvatske,

7. Provedba i monitoring implementacije Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetoma i drugih međunarodnih akata, nacionalne strategije i lokalnih strategija koje se odnose na prava i status osoba s invaliditetom,

8. Razvoj i unapređenje jedinstvene mreže članica radi utjecaja na razvoj politika u području invaliditeta putem djelovanja na institucije RH i EU,

9.Unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom razvojem sustava samostalnog življenja osoba s invaliditetom radi izjednačavanja mogućnosti,

10. Redovito obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih dana važnih za OSI, te poticanje stvaralačke i kulturne aktivnosti članica na prigodnim manifestacijama,

11. Obavljanje svih drugih poslova od koristi za Savez i njegove članice.

PODRUČJA DJELOVANJA SAVEZA SUKLADNO CILJEVIMA:

 1. Socijalna djelatnost
 2. Zaštita zdravlja
 3. Ljudska prava
 4. Znanje obrazovanje i istraživanje
 5. Kultura i umjetnost
 6. Gospodarstvo
 7. Održivi razvoj
 8. Demokratska politička kultura
 9. Međunarodna suradnja

 

DJELATNICI:

Stručni tim:

 1. Marijana Borac, VŠS, radi na radnom mjestu stručnog suradnika, voditelja projekata financiranih od strane NZRCD i EU – ESF od 01. kolovoza 2023., radi na poslovima praćenja raspisanih natječaja – tuzemnih i inozemnih, osmišljava, priprema i piše prijedloge programa i projekata iz područja rada i djelovanja HSUTI-a te aplicira na iste. Radi na poslovima provedbe, praćenja te pravdanja odobrenih programa i projekata, kao i na kontinuiranom i pravovremenom provođenju svih aktivnosti organizacije. Kontinuirano prati provedbu KUNPOSI i usklađenosti zakonskih propisa s istim. Sudjeluje u organizaciji i provedbi aktivnosti CZ u okviru Razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj te aktivnosti u okviru sustavne podrške NZRCD, sudjeluje na sastancima i edukacijama za osnaživanje stručnih kompetencija.
 2.  Sofia Pavlešin Pintarić, mag. socijalnog rada, radi na radnom mjestu stručnog suradnika od 01. siječnja 2018. godine. Zaposlena na poslovima provođenja, praćenja i pravdanja aktivnosti po odobrenim projektima i programima, koordinator je na projektu ”Platforma 50+” čiji je nositelj SOIH, te radi na izradi promotivnog materijala i vizualnih identiteta, održavanju web i Facebook stranice Saveza, odgovara na upite u okviru Savjetovališta za OSI. Organizira Sjednice Predsjedništva i Nadzornog odbora, te Skupštine HSUTI. Sudjeluje u organizaciji aktivnosti CZ po nalogu Predsjednice, sudjeluje na sastancima i edukacijama za osnaživanje stručnih kompetencija.

Statut

Financijsko izvješće HSUTI za 2023.

Izvješće o radu HSUTI za 2023.

OPERATIVNI PLAN HSUTI za 2024

Financijski plan HSUTI za 2024

Operativni plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Izvješće o radu za 2022. 

Financijsko izvješće za 2022. godinu.

FINANCIJSKI PLAN HSUTI ZA 2022.

OPERATIVNI PLAN HSUTI za 2022

Financijsko izvješće HSUTI-a za 2021.

Izvješće o radu HSUTI za 2021.


Financijsko izvješće HSUTI-a za 2020.

Izvješće o radu HSUTI-a za 2020.


Financijsko izvješće HSUTI-a za 2019.

Izvješće o radu HSUTI-a za 2019

Financijsko izvješće HSUTI-a za 2018.

Izvješće o radu HSUTI-a za 2018.


EVALUACIJA 2017_2018

EVALUACIJA 2016_2017

EVALUACIJA 2015_2016

EVALUACIJA 2014_2015

 

Izvješće o radu 2017. godina

Bilanca 2017. godina

Financijsko izvješće prihodi i rashodi 2017. godina

 

Izvješće o radu 2016

Bilanca 2016. godina

Revizija 2015

Izvješće o radu 2015. 

Financijski izvještaji za 2015

Financijski izvještaji za 2014

Financijski izvještaji za 2013

Financijski izvještaji za 2012

Financijski izvještaji za 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content