Search
Close this search box.
Naslovna X konferencija IStanbul
Uncategorised

X. Međunarodna naučno-stručna konferencija Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Od 21. do 23. lipnja 2019. u Istanbulu se održala X. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. Tiskan je tematski zbornik znanstvenih, preglednih i stručnih radova autora koji su sudionici Konferencije.

HSUTI je na Konferenciji predstavljala Predsjednica Saveza Jozefina Kranjčec. U drugom dijelu tematskog zbornika objavljen je izvorni znanstveni rad „Unapređenje kvalitete života djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom – uloga nevladinog sektora u razvoju socijalnih usluga u zajednici.“ Koautori rada su prof. dr. sc. Natalija Lisak s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Predsjednica HSUTI-a Jozefina Kranjčec te djelatnik HSUTI-a Luka Keller. Rad se nalazi na stranicama 337.-348. drugog sveska tematskog zbornika. Prenosimo iz apstrakta rada:

„Usvajanjem ključnih međunarodnih dokumenata u području zaštite prava osoba s invalditetom, kao što je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (UN, 2006) te Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2010-2020 (Europska komisija, 2010) te drugih suvremenih standarda, Republika Hrvatska se opredijelila za unapređenje kvalitete života i neovisan život u zajednici za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju. U ovome istraživanju provedena je analiza potreba i potencijala udruga članica HSUTI-a kao pružatelja socijalnih usluga u zajednici. Oblikovan je i proveden Upitnik o realizaciji nacionalnih stratešjih planova u području invaliditeta i potrebama udruga. Upitnik je ispunilo 27 (52%) od 52 udruge članice saveza. Prema rezultatima, udurge očekuju veću uključenost i potporu lokalne zajednice u sljedećim područjima: sudjelovanje u osiguravanju boljih i pristupačnijih usluga javnog prijevoza za OSI; sredstva za usluge rane intervencije i uslugu osobnog asistenta; sprečavanje institucionalizacije OSI kroz osigurano organizirano stanovanje uz podršku; poštivanje obveza vezano uz pristupačnost te obveza vezanih uz neovsino življenje u zajednici. Dvije trećine ispitanih smatra kako udruge kreiraju javnu politiku na lokalnoj razini i da trebaju postati dio mreže socijalnih usluga, jer najbolje poznaju potrebe korisnika i uvažaju ih te su ciljano usmjerene na pružanje onih usluga za kojima postoji najveća potreba. Za osiguranje poželjne kvalitete neovisnog življenja važno je osigurati sustavno financiranje pružatelja usluga.“

20190621 113838

20190621 140218

20190621 112518 Copy

Skip to content